349M Lạc Lông Quân, quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam